Khalito bader hta dkhal lhabs 3ad bdito katjaldo fih arba3a dlkaymoniyin blati ikhroj rah ghaydowaz ghir 7 chhor